2024-06-21

Innelek

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi inlevelse och kommunikation.Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” Lpfö-98/10